15 Şubat 2013 Cuma

Ubuntu Notlarım / CentOS Notlarım

----------------------------------------------------
NGINX ## Dosya Boyutu Değiştirme
# set client body size to 2M #
client_max_body_size 100M;

----------------------------------------------------
CentOS 7 ## Sistem dilini değiştirme
yum -y install system-config-language
system-config-language

----------------------------------------------------
crt, key to pfx 
openssl pkcs12 -export -in uni.crt -inkey uni.key -out uni.pfx

----------------------------------------------------
epel kütüphanesi yükleme 
yum -y update
yum -y install epel-release
yum repolist

----------------------------------------------------
nano varsayılan editör 
yum -y install nano  [kur]
nano /etc/bashrc     [dosyayı aç]
export EDITOR="nano" [dosya sonuna ekle]

----------------------------------------------------
Tomcat Servisini Durdurma / Başlatma

1. Seçenek
Tomcat'i mauel kurduysanız aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz:
sudo /etc/init.d/tomcat stop 
sudo /etc/init.d/tomcat start
sudo /etc/init.d/tomcat restart

2. Seçenek 
Tomcat manuel olarak kurduysanız  "[tomcat]/bin" dizini altında aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz:
sudo ./shutdown.sh 
sudo ./startup.sh

3. Seçenek
Tomcat'i reposundan kurduysanız aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz:
sudo systemctl stop tomcat
sudo systemctl start tomcat
sudo systemctl restart tomcat

----------------------------------------------------
Kullanıcı ekleme
sudo useradd -m [kullanıcı adı]

----------------------------------------------------
Kullanıcı şifresi oluşturma / değiştirme
sudo passwd [kullanıcı adı]

----------------------------------------------------
İşlemci Sayısı Öğrenme
cat /proc/cpuinfo | grep cores

cpu cores    : 4
cpu cores    : 4
cpu cores    : 4
...
Çıkan sonuç fiziksel çekirdek sayısını vermekle beraber, aynı sonucun tekrar sayısı sanal çekirdek(thread) sayısını verir.

----------------------------------------------------
Bellek (RAM&Swap) Bilgileri


free
free -m
free -h
----------------------------------------------------
Ubuntu Kullanıcı şifresi değiştirme
sudo passwd [kullanıcı adı]

----------------------------------------------------
Kullanıcı Silme
sudo userdel [kullanıcı adı]
sudo rm -rf /home/[kullanıcı adı]

----------------------------------------------------

Kullanıcı Listeleme
cat /etc/passwd

----------------------------------------------------
Açık olan portları görüntüleme
netstat-plnt

----------------------------------------------------
bir portu dinleyen servisleri görüntüleme

netstat -tulpn | grep :80
netstat -tulpn | grep :8080

----------------------------------------------------
Listeleme
ls        [tüm dizin içeriğini listeler]
ls -l     [tüm dizin içeriğini ayrıntılı listeler]
ls *.log  [uzantısı .log olanları listeler]
ls che*   [dosya adı che ile başlayanları listeler]
ls | less [dizindeki dosyaları sayfa sayfa görüntüler]

----------------------------------------------------
Dosya / klasör arama
sudo find -name [dizin adı] ["*dosya adı*"]
sudo find -name ["*dosya adı*"] 

Ör:
finmd / -name imagemagick 2> /dev/null

----------------------------------------------------
Dosya içinde bir değer arama
sudo grep -rl 'aranacak deger'

----------------------------------------------------
Klasör arama
sudo whereis [klasör adı]

----------------------------------------------------
Dosya içinde arama
sudo grep [aranacak kelime] [/dizin/*.*]

----------------------------------------
Dosya ve dizin kopyalama (-R -r : dizinleri alt dizinleriyle kopylar)
sudo cp [dosya adı] /var/www/
sudo cp -r [dizin adı] /var/www/

cp -R /var/yedek/* /dspace/
cp -R /dspace/webapps/* /var/lib/tomcat7/webapps*

----------------------------------------
Dizin içeriğini listeleme
ls
ls /var/www/

----------------------------------------
Dizin oluşturma
sudo mkdir [dizinadı]

----------------------------------------
Dosya taşıma
sudo  mv [dosya adı] /var/www/

----------------------------------------
Dosya adı değiştirme
sudo  mv [dosya adı] [yeni dosya adı]

----------------------------------------
Dizine girme
cd [dizin adı]

----------------------------------------
Dizinden çıkma
cd ..

---------------------------------------
Dosya/dizin adı silme
sudo rm [dosya adı]

--------------------------------------
Dizinleri ve alt dizinleri ile silme
sudo rm -r [dosya adı]

--------------------------------------
Dosya adını silmeden içeriğini  silme
sudo cat /dev/null > /var/log/[dosya adı]

--------------------------------------
Log incelme
sudo tail -n [20] [dosya adı]

--------------------------------------
Dosya boyutu öğrenme
sudo du -sh [dosya adı]

--------------------------------------
Disk boyutu öğrenme
sudo df (KB cinsinden sonuç listeler)
sudo df -h (GB cinsinden sonuç listeler)

--------------------------------------
Geçici Bellek (RAM) boyutu öğrenme
sudo free -h (GB cinsinden sonuç listeler)

-------------------------------------- 
Program Yükleme
sudo apt-get install [program adı]

--------------------------------------
Program/paket kaldırma
sudo apt-get remove [program adı]

--------------------------------------
Program/paket bağlantılarıyla kaldırma
sudo apt-get remove --purge [program_adı]

--------------------------------------
Kullanılmayan Program/paketleri kaldırma
sudo apt-get autoclean

veya

sudo apt-get autoremove

--------------------------------------
Ubuntu Sürümünü Öğrenme
sudo cat /etc/issue.net

--------------------------------------
CentOS Sürüm Öğrenme
hostnamectl

--------------------------------------


CPU Limit
cpulimit -l 30 -p PID &

--------------------------------------
CentOS Güncelleme
yum update -y

--------------------------------------
Ubuntu 32-bit mi 86-bit mi?
uname -m

----------------------------------------------------
Sürüm Yükseltme


do-release-upgrade

--------------------------------------
Java Home Öğrenme
echo $JAVA_HOME

--------------------------------------
Java Home Belirleme
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/jre-1.7.0-openjdk-1.7.0.151-2.6.11.1.el7_4.x86_64

--------------------------------------
Ubuntu Sürümünü Yükseltme
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade


--------------------------------------
Bir programın sürümü öğrenme
sudo [program adı -version]
ör: sudo mvn -version

--------------------------------------
DSpace sürümünü öğrenme (4.0 ve üsütü için):
.../dspace/bin$ sudo ./dspace version

--------------------------------------
Tomcat sürümünü öğrenme
.../tomcat7/bin$ sudo ./version.sh

--------------------------------------
Handle sunucu başlatma
sudo /dspace/bin/start-handle-server

--------------------------------------
chmod
755 – Herkes okuyabilir, çalıştırabilir; ancak değişiklik yapamaz.
777 – Herkes okuyabilir, yazabilir, çalıştırabilir.
644 – Herkes okuyabilir; ancak çalıştıramaz.

655 – Herkes okuyabilir, çalıştırabilir; ancak değiştiremez.

Örneğin:
sudo chmod 777 [dosya/klasör adı] -R


chmod değeri hesaplama:
400 200 100 = 700
40 20 10 = 70
4 2 1 = 7

--------------------------------------
Dosya veya klasörlere yazma izni verme örneği
sudo chmod 777 -R /var/www/ojs/config.inc.php
sudo chmod 777 -R /var/www/ojs/public

--------------------------------------
Sembolik Link Oluşturma
ln -s /usr/local/apache-tomcat-9.0.8/webapps/ROOT/ /dspace/
ln -s /var/pkp_apps/ojs/ /var/www/html/

--------------------------------------
Sembolik Link İptal Etme
unlink [symlink]

--------------------------------------
Linux kullanıcısı için login shell
root kullanıcısı iken aşağıdaki komut verilir:
sudo chsh -s /bin/bash [username]

----------------------------------------
Bilgisayarı yeniden başlatma
sudo  reboot
sudo  shutdown -r now

--------------------------------------  
Bilgisayarı kapatma
shutdown now
poweroff

----------------------------------------
Uzak erişim için OpenSSH-server paketi kurulumu
sudo apt-get install openssh-server

----------------------------------------
Uzak erişim için VNC server paketi kurulumu
sudo apt-get install vnc4server

--------------------------------------
VNC sunucu hizmetinin ssh üzerinden başlatılması
sudo vncserver :1 -geometry 1280x700 -depth 16

--------------------------------------
Dosya sıkıştırma 
sudo zip [dosya_adı].zip [sıkıştırılacak_dosya_adı]

--------------------------------------
Klasör sıkıştırma
sudo zip -r KlasorAdı.zip SıkıştırılacakKlasorAdı
sudo tar -zcvf KlasorName.tar.gz SıkıştırılacakKlasorAdı


Klasör açma
sudo unzip -r KlasorName.zip
sudo tar -zxvf KlasorName.tar.gz 
sudo gunzip [dosya.gz]
sudo bunzip2 [dosya.bz2]

--------------------------------------
postgres kullanıcısına geçme
sudo su postgres

--------------------------------------
PostgreSQL'deki veri tabanlarını listeleme
psql -l

--------------------------------------
PostgreSQL'de veri tabanı silme
dropdb dspace

--------------------------------------
PostgreSQL'deki bir veri tabanından kayıtları dışarı atma
pg_dump [veri tabanı adı] > db.dump

--------------------------------------
PostgreSQL veri tabanına kayıt aktarma
psql [veri tabanı adı] < db.dump

--------------------------------------
PID Number öğrenme 
sudo ps aux | grep -i [program adı]
sudo ps aux | grep -i handle-server/

----------------------------------------
Ubuntu'ya Adobe Flash Player kurma
sudo apt-get install flashplugin-installer gsfonts-x11

----------------------------------------
Java Sürümü Değiştirme
sudo update-alternatives --config java

---------------------------
CentOS Geliştirme Araçları:
yum groupinstall development tools

-----------------
CentOS Güncelleme
yum update

------------------
PHP Sürüm Öğrenme:
php -v

----------------------------
PHP Paketi kaldırma:
yum remove php-common

----------------------------------------------
Apache Servisini Yeniden Başlatma:
/etc/init.d/httpd restart

-----------------------------------------
iptables Çıktısı:
iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source    destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source    destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source    destination

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder